رزومه‌ی شرکت پتکوس

 

دانلود

فناوری بوجاری، تفکیک و مرتب سازی

 

دانلود

سیستم های ذخیره سازی غلات

 

دانلود

دستگاه پوشش دهی

 

دانلود

تجهیزات پوشش دهی

 

دانلود

تکنولوژی انتقال

 

دانلود

دستگاه بوجاری

 

دانلود

دستگاه خشک کن

 

دانلود

دستگاه خشک کن دوقلو

 

دانلود

دستگاه تفکیک نوری دو

 

دانلود

دستگاه پردازش بذر

 

دانلود

تجهیزات پردازش غلات

 

دانلود

دستگاه بوجاری دو

 

دانلود

دستگاه تفکیک نوری

 

دانلود

فناوری بوجاری، تفکیک و مرتب سازی

دانلود

سیستم های ذخیره سازی غلات

دانلود

دستگاه پوشش دهی

 

دانلود

تجهیزات پوشش دهی

 

دانلود

تکنولوژی انتقال

 

دانلود

دستگاه بوجاری

 

دانلود

دستگاه خشک کن

 

دانلود

دستگاه خشک کن دوقلو

 

دانلود

دستگاه تفکیک نوری (کالرسورتر)

 

دانلود

دستگاه پردازش بذر

 

دانلود

تجهیزات پردازش غلات

 

دانلود

دستگاه بوجاری دو

 

دانلود

دستگاه تفکیک نوری دو (کالرسورتر)

دانلود

رزومه‌ی شرکت پتکوس

 

دانلود